Podmínky

Doklady nutné k pronájmu auta v naší autopůjčovně

Snažíme se našim klientům zapůjčení auto co nejvíce zjednodušit, proto je lepší objednávat vozy přes rezervační systém, než telefonicky. 
Na základě Vaší rezervace připravíme smlouvu a tak samotné předání auta trvá pouze pár minut.

Doklady nutné k zapůjčení vozidla při první výpůjčce: 

Fyzická osoba:

 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz všech řidičů vozidla
 • potvrzení o zaměstnání nebo pracovní smlouvu
 • doklad stvrzující bydliště SIPO, bankovní výpis apod.
 • studenti-potvrzení o studiu nebo kartu ISIC
 • platný telefonní kontakt
 • kauci a nájemné na dobu zapůjčení

Kromě dokladů je třeba při převzetí vozidla zaplatit nájemné na sjednanou dobu a stanovenou kauci.

Živnostník a právnická osoba:

 • živnostenský list nebo výpis s OR+osvědčení o DPH
 • občanský průkaz jednatele nebo zplnomocnění zaměstnance
 • řidičský průkaz všech řidičů
 • platný telefonní kontakt
 • kauci a nájemné na dobu zapůjčení

Cizí státní příslušníci:

 • pas
 • řidičský průkaz všech řidičů vozidla
 • kauci a nájemné na dobu zapůjčení
 • ostatní doklady dle domluvy

Vratnou kauci je možné uhradit také v EUR, USD nebo GBP. Momentálně neakceptujeme žádné platební karty. 

Půjčovní řád

Tento půjčovní řád je nedílnou součástí vlastní smlouvy a nájemce svým podpisem smlouvy bere na vědomí jeho ustanovení.

I. Předmět půjčovní smlouvy

Předmět půjčovní smlouvy je pronájem automobilu na dobu specifikovanou v půjčovní smlouvě. V případě dlouhodobého pronájmu je tato smlouva vypověditelná s výpovědní lhůtou 1 měsíc – lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

II. Předání a převzetí automobilu

Nájemce přebírá od půjčovny automobil uvedený v půjčovní smlouvě, s jeho stavem, vybavením a způsobem užívání by v plném rozsahu seznámen. Nájemce přebírá auto ve stavu způsobilém k řádnému a obvyklému užívání a zavazuje se ho v tomto stavu vrátit na místě převzetí (pokud není dodatkem stanoveno jinak). Při prvním pronájmu může pronajímatel provést s nájemcem zkušební jízdu za poplatek 50,-Kč. 

III. Nájemné a jeho placení

Výše nájemného za každých započatých 24hodin se skládá z paušální částky, v níž jsou započteny veškeré najeté km nebo snížené nájemné s platbou za každý ujetý kilometr. Za každý ujetý kilometr je stanovené nájemné dle druhu automobilu. V nájemném je zahrnuto pojištění zákonné odpovědnosti a havarijní pojištění se spoluúčastí nejméně však od 7000,-Kč do 20.000,-Kč obojí s platností na území ČR. V případě zaviněné havárie mimo území ČR je spoluúčast dle rozhodnutí příslušné pojišťovny.

V nájemném pro dlouhodobý pronájem je dále zahrnuta údržba prováděna pronajímatelem (s výjimkou mytí) v rozsahu:

 • Kontrola seřízení a technická prohlídka auta po ujetí 5000 km
 • Výměna olejů a promazání po ujetí 15000 km u Škody Fabia, Octavia, Roomster, Superb

V nájemném není zahrnuta spotřeba pohonných hmot, které hradí nájemce. Oleje a náplně dodané nájemcem do automobilu během pronájmu hradí pronajímatel v rozsahu odpovídajícím technickým parametrům automobilu na základě předložení dokladu o jejich zaplacením nájemcem.

Nájemné bude hrazeno:

V případě krátkodobého pronájmu v zálohou placenou při podpisu smlouvy a převzetí vozu nájemcem a doplatkem podle skutečné doby užívání a počtu kilometrů ujetých nad paušální limit při vrácení automobilu v půjčovně.
V případě dlouhodobého pronájmu zálohou placenou při podpisu smlouvy a při převzetí automobilu nájemcem a pravidelnými měsíčními (čtvrtletními, půlročními, ročními) splátkami vždy do začátku nejbližšího zde stanoveného období. Nájemné se platí vždy předem. Slevy na delší pronájmy se poskytují pouze při podpisu smlouvy, kdy se sjedná konkrétní doba pronájmu.

V případě ukončení dlouhodobého pronájmu z důvodu nedodržení stanovených podmínek nájemcem či výpovědi ze strany nájemce se nájemci účtuje nájemné v sazbách platných pro krátkodobý pronájem. Slevy u dlouhodobých pronájmů platí pouze v případě úhrady nájemného ve stanovených termínech. Při překročení termínu splatnosti zálohy, zde stanovené splátky nebo nedoplatku, souhlasí nájemce s penalizací ve výši 1% z dlužné částky za každý den po zpoždění platby.

IV. Povinnosti nájemce a pronajímatele

Nájemce je povinnen:

Nájemce je držitelem platného řidičského průkazu. Je povinnen užívat automobil řádně dle technických podmínek a v souladu s účelem ke kterému slouží, chránit ho před poškozením, ztrátou a zničením, kontrolovat jeho technický stav a teplotu chladící kapaliny, olejů a nahuštění pneumatik, při vícedenním pronájmu zajišťovat údržbu podle pokynů půjčovny. Po ujetí každých 5000 km nebo v případě potřeby i dříve přistavit automobil půjčovně k provedení technické kontroly a nutných servisních úkonů. Přistavění automobilu je nutno hlásit půjčovně nejméně 2 dny předem.

Nájemce není oprávněn:

Pronajmout automobil jiné fyzické či právnické osobě, předat řízení jiné osobě, zúčastňovat se s automobilem soutěží a závodů, přepravovat osoby a náklady třetí osobě za úplatu. Provádět jakékoliv zásahy do konstrukce automobilu (opravy, úpravy, výměny agregátů a dílů, manipulaci s plombami atd.). Tento zákaz se netýká opravas cenou do  1000,-Kč nutných k obnovení provozuschopnosti automobilu. Částku 1000,-Kč však pronajímatel uhradí pouze v případě, že nájemce o závadě a případné opravě informoval pronajímatele a předloží doklad o opravě.

Pokud nájemce bez předchozí domluvy s pronajímatelem přesto nechá vozidlo opravit, vystavuje se nebezpečí, že mu vynaložené náklady na opravu vozidla nebudou proplaceny. Pokud oprava vozidla přesáhne částku 1000,- Kč nebo nájemce nemá možnost vozidlo někde opravit, pronajímatel doveze na místo určení náhradní automobil nebo zajistí opravu vozidla přímo na místě. Náklady spojené s opravou vozidla na místě, případně s dovozem náhradního vozidla hradí pronajímatel ovšem jen v případě, že se neprokáže vina nájemce.

Postup při vzniku škod na automobilu

Každé poškození, ztrátu nebo zničení automobilu, ke kterému došlo během trvání pronájmu je nájemce povinen nahlásit bez prodlení pronajímateli, který rozhodne o dalším postupu. Nájemce je povinnen na žádost pronajímatele oznámit poškození či ztrátu automobilu policii. Likvidaci pojistné události provádí vždy pronajímatel. V případě, že přesto nájemce nahlásí krádež vozu se vystavuje nebezpečí úhrady celého vozidla, dále úhrady celého zisku, popřípadě úhrady nájemného až do úhrady pojišťovnou. Nájemné se však vždy hradí až do uzavření případu policií. Na úhradě výše uvedeného budeme trvat bez ohledu na výsledek šetření policie.

Dále je v souvislosti s tímto nájemce povinnen:

 • V případě střetu s jiným účastníkem silničního provozu nebo škůdcem zjistit jméno provozovatele a řidiče, jejich adresy a SPZ zúčastněných vozidel a vyplnit příslušný formulář (který je vždy k dispozici s ostatními dokumenty vozidla) a telefonicky informovat pronajímatele.
 • Při nepojízdnosti automobilu učinit všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku dalších škod, v případě potřeby ihned zavolat naši vlastní odtahovou službu, tel.: 607 44 22 22. Pronajímatel garantuje nižší ceny. Náklady spojené s odtahem poškozeného vozidla hradí nájemce, protože pojišťovna náklady nehradí. Pokud nájemce využije služeb jiné odtahové služby uhradí náklady spojené s odtahem ještě před předáním automobilu pronajímateli. V případě, že se tak nestane, pronajímatel nepřevezme závazky na sebe.
 • V případě havárie z cizí viny nehradí nájemce pronajímateli žádné náklady spojené s havárií, mimo odtah našeho vozidla cizí odtahovou službou.
 • V případě zavinění havárie nájemcem, je nájemce povinen uhradit pronajímateli celou škodu na vozidle. Pronajímatel se zavazuje, že v okamžiku plnění pojišťovnou vrátí nájemci v plné výši částku za opravu havarovaného vozidla, ovšem bez spoluúčasti a bez nákladů spojených s odtahem poškozeného vozidla. Odpovědnost nájemce za škody, způsobené porušením jeho povinností, zaviněným jednáním či opomenutím a osobami, jimž nájemce umožnil přístup k dopravnímu prostředku se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.
 • e) Nákladům vzniklým z havárie z vlastní viny, lez předejít úhradou plného pojištění, které není zahrnuto v běžném nájemném. V případě úhrady připojištění hradí zákazník pouze odtahovou službu.

V. Další ujednání

 1. V případě havárie či poruchy automobilu mimo území ČR je nájemce povinen postupovat podle předpis platných v příslušné zemi, ihned informovat pronajímatele na tel.: +420607442222, který sám určí další postup zda vozidlo opravit na místě nebo zda přistavit náhradní automobil. Veškeré náklady s tímto spojené hradí pronajímatel, ovšem jen v případě, že se neprokáže vina nájemce. V případě havárie či jiného poškození vozidla (vyžadující opravu mimo půjčovnu) k němuž došlo vinou nájemce se zavazuje zaplatit půjčovně za nejbližších 20 kalendářních dnů následujících po datu navrácení poškozeného vozidla půjčovně. Pokud škoda na vozidle přesáhne 30.000,-Kč zavazuje se nájemce uhradit nájemné za dalších 20 kalendářních dnů, maximálně tedy 40 kalendářních dnů.
 2. Stav PHM při vrácení automobilu nájemcem bude odpovídat stavu při jeho převzetí. V případě, že při vrácení vozu není plná nádrž, může pronajímatel naúčtovat naúčtovat mimo rozdílu pohonných hmot také 200,-Kč manipulační poplatek za dotankování.
 3. Nájemce vrací pronajímateli automobil zpět ve stavu, v jakém ho převzal, a to i pokud jde o čistotu vnějšku i vnitřku automobilu. Případné nedostatky odstraní pronajímatel na náklady nájemce. Za znečištění interiéru účtuje pronajímatel 200,-Kč. Za znečištění od zvířecí srsti a v případě silného znečištění 500,-Kč.
 4. Vrátí-li nájemce automobil před uplynutím smluvní doby, může pronajímatel naúčtovat nájemci penále ve výši 30% z výše částky půjčovného za dobu, o kterou byl automobil vrácen dříve.
 5. Vráti-li nájemce po uplynutí smluvní doby bez toho, že by došlo k prodloužení smlouvy, uhradí pronajímateli kromě skutečného nájemného dle bodu III.ještě penále ve výši 50% z příslušného denního nájmu za každých započatých 24hodin zpoždění.
 6. Každé vozidlo je vybavené autorádiem s CD, případně navigací. Nájemce je povinnen chrátit toto vybavení před krádeží úschovou. V případě krádeže autorádia nájemce zaplatí 3.000,-Kč (netýká se pevně zabudovaného autorádia), v případě krádeže navigace 4000,-Kč. 
 7. Vozidla jsou vybavena imobilizérem a alarmem, který je zabudován přímo ve vozidle. Pokud je vůz vybaven i zámkem řadící páky je nájemce povinen při opuštění vozidla tento zámek uzamknout.
 8. Přeprava zvířat je povolena jen po předchozí dohodě s pronajímatelem. V případě kontroly celní správou, policií, či dalšími orgány, kdy dojde k zabavení přepravovaných zvířat a případnému zabavení pronajatého automobilu je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškerou škodu, která tímto vznikne. To znamená, že kromě vynaložených nákladů i nájemné po dobu, kdy nemůže pronajímatel vozidlo využívat.V případě zabavení vozidla a jeho následné propadnutí ve prospěch příslušného státu je nájemce povinen uhradit pronajímateli cenu nového vozidla příslušného typu. Při porušení těchto smluvních podmínek zaplatí nájemce pokutu ve výši 10.000,-Kč. Tím není nikterak dotčena povinnost nájemce uhradit plnou částku za pronájem podle této smlouvy ani právo pronajímatele na náhradu ušlého zisku a náhradu škody. Nájemce je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit, i když k porušení jeho povinností z této smlouvy vyplývajících došlo bez jeho zavinění.
 9. Společnost DesignGia s.r.o. jako provozovatel autopůjčovny je registrovaným správcem osobních údajů (číslo registrace u ÚOOÚ je ) a garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Pokud pronajímáte vůz jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:jméno a příjmení, adresu,telefonické spojení, datum narození a email. Stejné údaje požadujeme pokud vůz přebíráte či řídíte v zastoupení právnické osoby. Pokud pronajímáte vůz jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje: Název společnosti, adresu,IČO,DIČ,telefonické a emailové spojení.
  Údaje uvedené v zápůjčním listě či emailové komunikaci budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako zákazníka, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za pronájem vozu a ke komunikaci s Vámi. Podpisem smlouvy či zasláním rezervace dáváte souhlas s rozesíláním obchodních sdělení naší společnosti a jejich činností. 
   

Navigace ke všem vozům ZDARMA

Platit za navigaci? V naší autopůjčovně ji dostanete ke každému vozu zdarma!

Parkování zdarma

Pro zákazníky autopůjčovny parkování ve střeženém objektu zdarma. Pro ostatní za 100,-Kč denně bez DPH. Parkování na měsíc stojí pouze 1000,-Kč bez DPH.

Pro naše zákazníky parkování ve střeženém objektu zdarma.

K dispozici 24 hodin denně

Potřebujete půjčit auto? Naše autopůpjčovna je tu pro vás nonstop.

Potřebujete půjčit auto? Naše autopůjčovna je tu pro vás NONSTOP.

Vozový park
Cena již od
 399
Cena již od
 533
Cena již od
 299
Cena již od
 433
Cena již od
 566